C C C C A+ A A- X

Обяви и конкурси

ПРОТОКОЛ от 05.07.2021 г. с окончателно класиране от конкурса за длъжността "системен администратор".

 

ПРОТОКОЛ от 05.07.2021 г. с резултати от втори етап от конкурса за длъжността "системен администратор".

 

ПРОТОКОЛ от 16.06.2021 г. от заседание на комисията по провеждане на конкурс за длъжността "системен администратор", ведно със списъци на ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ до участие във втори етап кандидати.

 

МЕТОДИКА за оценяване на кандидатите в конкурса за длъжността "системен администратор".

 

РАЙОНЕН СЪД ЛЕВСКИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР“

 

Кратко описание на длъжността: Подпомага председателя на съда и административния секретар при въвеждането, поддържането и експлоатацията на информационните системи в съда; поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите от промяна и прави предложения за това до председателя на съда; поддържа и актуализира интернет-страницата на съда; отговаря за своевременното публикуване на съдебните актове; изпълнява и други задължения, предвидени в Правилника за администрацията в съдилищата и такива, възложени му от председателя на съда или административния секретар.

Минимален размер на основната заплата: 1405 лв.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността “системен администратор”: 

 1. Степен на завършено образование – висше, с образователна степен „бакалавър“.
 2. Професионален опит – минимум три години.
 3. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.136 от Правилника за администрацията в съдилищата: да са български граждани, да са навършили пълнолетие, да не са поставяни под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.
 4. Кандидатите да отговарят на условията на чл.137 от Правилника за администрацията в съдилищата, във връзка с чл.107а ал.1 от Кодекса на труда.

 

Специфични изисквания за заемане на длъжността “системен администратор”: 

 1. Придобита образователно-квалификационна степен  по специалност „Информатика и информационни технологии“, „Компютърни науки“, Информатика и компютърни науки“, „Компютърни системи и технологии“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Информационни технологии“, „Комуникационна техника и компютърни мрежи“, „Комуникационна техника и технологии“, „Компютърни технологии“ или други IT специалности.
 2. Отлични познания по операционни системи, офис-приложения, TCP/IP базирани мрежи, информационни системи и др.
 3. Опит в инсталиране, конфигуриране и поддържане на сървъри и работни станции.
 4. Опит в конфигуриране и поддържане на компютърни мрежи и устройства.
 5. Лични качества – експедитивност, организираност, комуникативност, умения за работа в екип, организационни умения и инициативност.
 6. Познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт и  работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата).

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление (свободен текст).
 2. Автобиография.
 3. Декларация от кандидата по чл.141 ал.2 т.1 от ПАС (по образец).
 4. Декларация от кандидата по чл.137 от ПАС, във връзка с чл.107а ал.1 от КТ (по образец).
 5. Копие от документ за завършено образование.
 6. Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство – в оригинал.
 7. Копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж.
 8. Копие от документи, удостоверяващи придобити квалификации, специализации и др. (по преценка и желание на кандидата).
 9. Пълномощно за подаване на документите (когато не се подават лично от кандидата).

Всички копия на документи следва да бъдат саморъчно заверени от кандидата.

 

Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:

Етап 1:  Допускане на кандидатите до участие в конкурса.

Етап 2: Практически изпит (тест).

Етап 3: Събеседване.

 

Оценяването на кандидатите ще се извърши по методика, одобрена от административния ръководител, която ще бъде обявена чрез публикуване на интернет-страницата на съда.

Всички съобщения във връзка с конкурса, както и длъжностната характеристика за длъжността „системен администратор“, ще се обявяват на интернет-страницата на РС Левски https://levski-rs.justice.bg, раздел „Пресцентър/Обяви и конкурси“, и на информационното табло в сградата на РС Левски.

Кандидатите подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник в регистратурата на Районен съд Левски, срещу входящ номер.

Срокът за подаване на документите е 30 дни от датата на публикуване на обявата във вестник „Посоки“.

 

Обявата е публикувана във вестник "Посоки", бр.37 от 14.05.2021 г.

Документи за участие в конкурса се приемат от 14.05.2021 г. до 14.06.2021 г.

 

Образци на декларации

Длъжностна характеристика за длъжността "системен администратор"

Заповед за обявяване на конкурс

 

За справки и допълнителна информация: тел. 0650/82296 - административен секретар

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация